Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Převod obchodního podílu

02-02-2019

Pavel Havlík

V důsledku rekodifikace soukromého práva, a to konkrétně přijetím zákona 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění (dále jen „ZOK“), vznikly výkladové problémy ve vztahu k otázce, kdy je zapotřebí pro provedení změn týkajících se obchodní společnosti v obchodním rejstříku potřeba veřejné listiny formou notářského zápisu, a v kterých případech nikoli.

Ustanovení § 172 odst. 1 ZOK říká, že všechna rozhodnutí valné hromady uvedená v § 171 odst. 1 ZOK musejí být vždy osvědčená veřejnou listinou. Mezi taková rozhodnutí patří dle citovaného ustanovení § 171 odst. 1 ZOK rozhodnutí o změně obsahu společenské smlouvy, rozhodnutí, jehož důsledkem se mění společenská smlouva. Z důvodové zprávy k zákonu o obchodních korporacích pak vyplývá, že není nutné výslovně normovat, co je a co není změnou společenské smlouvy.

Jelikož s odkazem na důvodovou zprávu v citovaném ustanovení absentuje specifikace konkrétních případů rozhodnutí, která vyžadují formu notářského zápisu, naráží praxe často na výkladové problémy. Tyto problémy se do nedávné doby projevovaly například ve věci náležitostí udělení souhlasu valné hromady s převodem podílu v s.r.o. na osobu, která není stávajícím společníkem s.r.o.

Udělení souhlasu valné hromady dle § 208 odst. 1 ZOK je přitom, nestanoví – li společenská smlouva jinak, nezbytné k tomu, aby smlouva o převodu podílu byla účinná a nově vstupující společník měl rozhodovací, vlastnická, jakož i jiná dispoziční oprávnění k nově nabývanému podílu. Otázka, jakou formu má mít souhlas valné hromady v daném případě, ze shora uvedených ustanovení jednoznačně nevyplývá, docházelo v praxi k výkladovým problémům při rejstříkových řízeních před soudy. Svůj právní názor soudy opíraly především o argument, že změna společníka nepochybně znamená změnu nejen zápisu v obchodním rejstříku, jakož i o výklad vycházející ze soudní praxe dle zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění platném do 31. 12. 2013, podle něhož sice usnesení valné hromady o udělení souhlasu sice nebylo podmiňováno veřejnou listinou, nicméně o jeho udělení byl za staré právní úpravy obligatorně pořizován souhlas ve smyslu § 80a notářského řádu.

V intencích nastíněné argumentace rozhodoval i Krajský soud v Ostravě např. svým usnesením č. j. C 61520/RD8/KSOS, Fj 31136/2015, který svým usnesením, ze dne 5. 5. 2015 vyzval navrhovatele, spolu s poučením o možnosti odmítnutí jeho návrhu, k tomu, aby svůj návrh na změnu společníka z titulu smlouvy o převodu podílu doplnil o souhlas ostatních společníků formou notářského zápisu, s převodem obchodního podílu. Rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě následně zvrátil Vrchní soud v Olomouci, který dospěl ke zcela separátnímu stanovisku, že se o změnu společenské smlouvy nejedná a navrhovatel proto nemusí doplňovat ničeho.

Jak bylo uvedeno výše, výčet rozhodnutí valné hromady, u nichž požadavek formy notářského zápisu, není nikde taxativně specifikován. Jelikož taková dvojakost výkladu ustanovení § 171 odst. 1 ZOK mohla způsobovat více nabyvatelům obchodních podílu při realizaci transakcí finanční újmy a zbytečná s tím spojená rizika, zaujal k předmětné otázce svůj názor, také Nejvyšší soud, a to ve výkladovém stanovisku, sp. zn. Cpjn 204/2015, ze dne 13. 1. 2016, kde ve výroku III. je konstatován následující závěr:

„Usnesení valné hromady společnosti s ručením omezeným o souhlasu s převodem obchodního podílu na osobu, která není společníkem (§ 208 odst. 1 ZOK), není usnesením, v jehož důsledku se mění společenské smlouva ve smyslu § 171 odst. 1 písm. b) ZOK nejde tudíž ani o rozhodnutí, které se obligatorně osvědčuje veřejnou listinou podle § 172 odst. 2 ZOK.“

O souhlasu valné hromady s převodem podílu ve společnosti tak není třeba pořizovat vůbec notářský zápis, neboť se nejedná o změnu společenské smlouvy.

Za velmi praktický přitom považuji především navazující závěr Nejvyššího soudu, kde je per analogiam v odst. 19 doplněno, že v případě usnesení valné hromady o souhlasu s převodem podílu na jiného společníka se uplatní výklad obdobně, tj. lze se přiklonit k závěru, že pokud nestanoví společenská smlouva jinak, není potřeba osvědčovat souhlas valné hromady veřejnou listinou ani v případech převodů uvnitř společnosti, které jsou dle mého názoru poměrně časté.

Dopady shora uvedeného výkladu lze shledat poměrně pozitivními, neboť v některých případech převodu podílu ve společnosti zcela odpadá potřeba zřizování notářského zápisu, což vede k nižším nákladům a menšímu byrokratickému zatížení při převádění podílu v s.r.o. V současnosti tak pro převod podílu ve společnosti postačuje pouze smlouva, prostý souhlas valné hromady ve formě usnesení a samozřejmě souhlas případně nově zapisovaného společníka s jeho zápisem do obchodního rejstříku. S ostatními formálními náležitostmi Vám rád poradím.