Mgr. Pavel Havlík – Advokátní kancelář

Odpovědnost, Individuální přístup, Profesionalita

Služby

Advokátní kancelář Mgr. Pavla Havlíka poskytuje právní služby jak firemní klientele, tak fyzickým osobám. Při své činnosti klade především důraz na individuální, ekonomické a co nejefektivnější řešení konkrétního právního problému. Mgr. Pavel Havlík poskytuje právní pomoc především v následujících oblastech:

Nemovitosti

 • Sepis standardních smluvních dokumentů k převodu nemovitostí (kupní smlouvy, darovací smlouvy, apod.)
 • Sepis prohlášení vlastníka, smlouvy o výstavbě a příprava všech souvisejících dokumentů, vymezení věcných břemen a služebností, zřizování zástavního práva, práva stavby etc.
 • Nájemní smlouvy
 • Zastupování v řízení před katastrálním úřadem, jakož i v územním a stavebním řízení
Více informací

Korporátní právo

 • Zakládání a likvidace společností
 • Převody obchodních podílů
 • Tvorba korporátních dokumentů, zápisů z valných hromad, stanov
Více informací

Sporná řízení

 • Sporná agenda, Insolvenční řízení, Vymáhání pohledávek
 • Komplexní právní zastoupení v soudních sporech, sepis žalobních návrhů, vyjádření k žalobám, účast na jednáních před soudy popřípadě v rozhodčím řízení
 • Vymáhání pohledávek, předžalobní výzvy, návrh na vydání platebního rozkazu, exekuční vymáhání
 • Právní zastoupení klientů před stavebními úřady, finančními úřady, apod.
Více informací

Závazkové právo

 • Kupní smlouvy, smlouvy o dílo a další smluvní dokumenty běžné v obchodním styku
 • Sepis všeobecných obchodních podmínek na míru
 • Směnky
 • Sepis pracovněprávních dokumentů
Více informací

Rodinné právo

 • Právní zastoupení v rozvodovém řízení
 • Právní zastoupení ve věcech výchovy a výživy nezletilých
 • Právní zastoupení ve věci výživného pro zletilého potomka
 • Sepis dohod o majetkovém vypořádání manželů
Více informací

Trestní právo

 • Obhajoba obviněných v trestním řízení
 • Právní zastoupení jako zmocněnec poškozeného
Více informací

Cena právních služeb a způsob jejího určení vychází primárně z vyhlášky ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., v platném znění, o odměnách a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif). Konkrétní výše smluvní odměny a způsob jejího určení je vždy sjednávána individuálně v závislosti na míře a složitosti kauzy a vždy je přiměřená nárokům klienta. Advokát je dále oprávněn klientovi vyúčtovat zejména náhradu cestovních výdajů, náhradu výdajů spojených s právní pomocí, zejména úhradu kolků, správních poplatků, náklady na vyhotovení znaleckých posudků, náklady na vyhotovení překladů aj.

Reference:
Logo Bamak.cz Logo Burdýři Logo Burian Automotive group Logo karavany Burimex Logo Savas Logo TPL Logo Comfort spa

Mgr. Pavel Havlík, advokát

Mgr. Pavel Havlík, se pohybuje v prostředí advokacie od roku 2010. Pracoval v renomované advokátní kanceláři Rychetský, Hlaváček, Krampera a partneři, kde spolupracoval na celé řadě projektů jak pro korporátní klientelu, tak pro fyzické osoby.

Po úspěšném složení advokátní zkoušky v roce 2014 nastoupil dráhu samostatného advokáta. Ve své praxi se věnuje nejčastěji občanskému a obchodnímu právu. Má zkušenosti se zastupováním klientů v územním a stavebním řízení. Zabývá se též obhajobou klientů v trestním řízení.

Pavel Havlík

Věděli jste, že …

... V důsledku rekodifikace soukromého práva, a to konkrétně přijetím zákona 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech

Převod obchodního podílu

... Nový občanský zákoník poměrně rozkošatil právní úpravu manželského majetkového práva, tj. možnosti správy společného jmění manželů.

Ochrana před dluhy manžela

... jedním z právních problémů sousedských sporů se týkal problematiky vzrostlých stromů v blízkosti hranice sousedících pozemků.

Odstranění stromů

Kontakt

A Klimentská 36
110 00 Praha
IČO: 02967791

Na Vaši poptávku či dotaz dostanete odpověď co nejdříve