Mgr. Pavel Havlík – Advokátní kancelář

Odpovědnost, Individuální přístup, Profesionalita

Služby

Advokátní kancelář Mgr. Pavla Havlíka poskytuje právní služby jak firemní klientele, tak fyzickým osobám. Při své činnosti klade především důraz na individuální, ekonomické a co nejefektivnější řešení konkrétního právního problému. Mgr. Pavel Havlík poskytuje právní pomoc především v následujících oblastech:

Nemovitosti

 • Sepis standardních smluvních dokumentů k převodu nemovitostí (kupní smlouvy, darovací smlouvy, apod.)
 • Sepis prohlášení vlastníka, smlouvy o výstavbě a příprava všech souvisejících dokumentů, vymezení věcných břemen a služebností, zřizování zástavního práva, práva stavby etc.
 • Nájemní smlouvy
 • Zastupování v řízení před katastrálním úřadem, jakož i v územním a stavebním řízení
Více informací

Korporátní právo

 • Zakládání a likvidace společností
 • Převody obchodních podílů
 • Tvorba korporátních dokumentů, zápisů z valných hromad, stanov
Více informací

Sporná řízení

 • Sporná agenda, Insolvenční řízení, Vymáhání pohledávek
 • Komplexní právní zastoupení v soudních sporech, sepis žalobních návrhů, vyjádření k žalobám, účast na jednáních před soudy popřípadě v rozhodčím řízení
 • Vymáhání pohledávek, předžalobní výzvy, návrh na vydání platebního rozkazu, exekuční vymáhání
 • Právní zastoupení klientů před stavebními úřady, finančními úřady, apod.
Více informací

Závazkové právo

 • Kupní smlouvy, smlouvy o dílo a další smluvní dokumenty běžné v obchodním styku
 • Sepis všeobecných obchodních podmínek na míru
 • Směnky
 • Sepis pracovněprávních dokumentů
Více informací

Rodinné právo

 • Právní zastoupení v rozvodovém řízení
 • Právní zastoupení ve věcech výchovy a výživy nezletilých
 • Právní zastoupení ve věci výživného pro zletilého potomka
 • Sepis dohod o majetkovém vypořádání manželů
Více informací

Trestní právo

 • Obhajoba obviněných v trestním řízení
 • Právní zastoupení jako zmocněnec poškozeného
Více informací

Cena právních služeb a způsob jejího určení vychází primárně z vyhlášky ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., v platném znění, o odměnách a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif). Konkrétní výše smluvní odměny a způsob jejího určení je vždy sjednávána individuálně v závislosti na míře a složitosti kauzy a vždy je přiměřená nárokům klienta. Advokát je dále oprávněn klientovi vyúčtovat zejména náhradu cestovních výdajů, náhradu výdajů spojených s právní pomocí, zejména úhradu kolků, správních poplatků, náklady na vyhotovení znaleckých posudků, náklady na vyhotovení překladů aj.

Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Mgr. Pavel Havlík, advokát

Mgr. Pavel Havlík, se pohybuje v prostředí advokacie od roku 2010. Pracoval v renomované advokátní kanceláři Rychetský, Hlaváček, Krampera a partneři, kde spolupracoval na celé řadě projektů jak pro korporátní klientelu, tak pro fyzické osoby.

Po úspěšném složení advokátní zkoušky v roce 2014 nastoupil dráhu samostatného advokáta. Ve své praxi se věnuje nejčastěji občanskému a obchodnímu právu. Má zkušenosti se zastupováním klientů v územním a stavebním řízení. Zabývá se též obhajobou klientů v trestním řízení.

Pavel Havlík

Věděli jste, že …

... V důsledku rekodifikace soukromého práva, a to konkrétně přijetím zákona 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech

Převod obchodního podílu

... Nový občanský zákoník poměrně rozkošatil právní úpravu manželského majetkového práva, tj. možnosti správy společného jmění manželů.

Ochrana před dluhy manžela

... jedním z právních problémů sousedských sporů se týkal problematiky vzrostlých stromů v blízkosti hranice sousedících pozemků.

Odstranění stromů

Kontakt

A Klimentská 36
110 00 Praha
IČO: 02967791
M +420 776 314 030
T +420 221 779 811
E info@advokathavlik.cz

Na Vaši poptávku či dotaz dostanete odpověď co nejdříve